Privātuma politika

Šajā dokumentā norādīto personu datu pārzinis ir UAB “ADAMA Northern Europe”, saskaņā ar Lietuvas Republikas likumiem nodibināta un strādājoša sabiedrība, juridiskās personas kods 303055396, kuras juridiskā adrese ir Viršuliškių skg. 34-1, LT-05132 Viļņa, Lietuva (turpmāk – “Sabiedrība”)

Šī ADAMA ACADEMY Lojalitātes programmas Privātuma politika (turpmāk – “Privātuma politika“) ir paredzēta personām, kuras piedalās šīs Sabiedrības īstenotajā Lojalitātes programmā ADAMA ACADEMY (turpmāk – “Programma”), izmanto interneta vietņu www.adamaacademy.lv, www.adama.com informāciju un saistītos sniedzamos pakalpojumus. Privātuma politikā sniegta informācija arī par Sabiedrības klientu, partneru un citu ar veicamo darbību Programmā saistītu personu personas datu apstrādi, kas tiek veikta, Sabiedrībai veicot savu darbību, uzņemoties un pildot saistības, sniedzot pakalpojumus, kā arī pārdodot produktus.

Datu subjekti šajā Privātuma politikā turpmāk tekstā var tikt saukti par “Dalībniekiem” vai “Klientiem”.

Privātuma politika nosaka un definē personas datu apstrādes un vākšanas mērķus un kārtību, vācamo personas datu apjomu, informē Dalībniekus (Klientus) par viņu tiesību saturu, apjomu un īstenošanas iespējām. Ja Dalībnieks nepiekrīt šai Privātuma politikai, nebūs iespējams piedalīties Programmā, jo nebūs iespējams nodrošināt Programmas darbību un Dalībniekiem izmantot Programmas priekšrocības. 

Sabiedrība ciena Dalībnieku, Apmeklētāju, Klientu privātumu, viņu personas datu drošība ir Sabiedrības prioritāte, tā pastāvīgi veic nepieciešamos organizatoriskos un tehniskos pasākumus visu personas datu drošības nodrošināšanai, datu apstrādes darbību atbilstībai personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasību garantēšanai. 

Piedaloties Lojalitātes programmā, izmantojot ar to saistītos pakalpojumus, turpinot sērfošanu www.adama.com vietnē, piedaloties Programmā, Dalībnieks (Klients, Dalībnieks) (Programmas lietotājs) apliecina, ka ir iepazinies ar šo Privātuma politiku, saprot tās normas un tām piekrīt.

 

Dalībnieku datu apstrādes pamati

Sabiedrība vāc un apstrādā personas datus, vadoties pēc Latvijas Republikas un ES normatīvajiem aktiem, ieskaitot, bet ne tikai, no 2018. gada 25. maija – Vispārīgās datu aizsardzības regulas (2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un padomes regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti), kas reglamentē personas datu aizsardzību un ar to saistītās tiesiskās attiecības.

Sabiedrība apstrādā Programmas Dalībnieku personas datus uz šādiem pamatiem:

 • piekrišanas pamata, kas tiek izteikta ar jūsu aktīvām darbībām, ieskaitot, bet ne tikai, vēršanos Sabiedrībā un personas datu sniegšanu;
 • Dalībnieka patstāvīgas reģistrācijas veidlapas aizpildīšanas, ievadot personīgus un kontaktdatus, pamata;
 • Sabiedrības likumīgo interešu īstenošanai, ieskaitot, bet ne tikai, administrējot Programmu un nodrošinot pienācīgu tās darbību, garantējot pakalpojumu sniegšanas Dalībniekiem drošību;
 • līgumu, vienošanos un līdzīgu dokumentu sastādīšanai, izpildei, administrēšanai;
 • Sabiedrībai normatīvo aktu noteikto pienākumu izpildei. 

Sabiedrība ar maksimālām pūlēm īsteno visus pasākumus, lai personas dati tiktu apstrādāti precīzi, apzinīgi un likumīgi, lai tie tiktu apstrādāti tikai tādiem mērķiem, kādiem tie tika vākti; lai tie tiktu apstrādāti, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos skaidros un caurspīdīgos personas datu apstrādes principus un prasības.

 

Dalībnieku datu apstrādes saturs, apjoms un mērķi

Programmas Dalībnieku personas dati tiek vākti ar mērķi efektīvi administrēt dalību Lojalitātes programmā, sadarboties ar Dalībniekiem, atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem, nodrošināt, lai Dalībnieku informācija būtu precīza un atjaunināta, bet pieteikšanās Programmas profilā – radītu pozitīvu pieredzi.

 

Personas datu apstrāde interneta vietnē / Programmas datu bāzē.

Kad dalībnieki apmeklē Sabiedrības interneta vietni un / vai piedalās Lojalitātes programmā, vietņu apmeklēšanas statistikas datu vākšanas un pakalpojuma kvalitātes un apmeklētāju pieredzes uzlabošanas mērķiem Sabiedrība apstrādā šādus anonimizētus datus: IP adrese, MAC adrese, apmeklēšanas datums, ilgums, apmeklētās lapas, sērfošanai internetā izmantotās ierīces, programmas un tml.

Programmas vietnē tiek izmantoti sīkfaili.  Sīkfaili ir nelieli teksta faili (līdz dažiem KB), kurus Dalībnieka pārlūkprogramma atstāj viņa datorā, planšetē vai citā viedierīcē, kad Dalībnieks apmeklē Sabiedrības vietni. Sīkfailu izmantošanas nolūks ir nodrošināt efektīvu un drošu vietnes darbību, kā arī analizēt Dalībnieku ieradumus, lai vietnes darbība būtu ērta, efektīva un atbilstu viņu vajadzībām un gaidītajam.

Tiks izmantots arī vietnes analīzes pakalpojumus Google Analytics, kas dod iespēju fiksēt un analizēt vietnes apmeklēšanas statistikas datus. Plašāka informācija par Google Analytics sniegta interneta vietnē https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=lt. Programmas Dalībniekiem ir tiesības izvēlēties, lai Google Analytics rīki nefiksētu informāciju par sērfošanu internetā, tādā gadījumā izmanto “Google Analytics” atteikšanās papildinājumu. 

 

Personas datu apstrāde tiešā mārketinga mērķiem

Sabiedrība Dalībnieku personas datus tiešā mārketinga mērķiem apstrādā, saņemot nepārprotamu Dalībnieka piekrišanu šādai datu apstrādei, ieskaitot, bet ne tikai, pasūtot jaunumu biļetenus vai rakstiski apstiprinot savu piekrišanu kā datu apstrādes pamatu.

Tiešā mārketinga nolūkā tiek apstrādāti Dalībnieku vārdi, elektroniskā pasta adreses, tālruņa numuri.

Dalībnieku personas dati tiešā mārketinga nolūkā var tikt apstrādāti šādā veidā:

 • pa elektronisko pastu nosūtīti jaunumu biļeteni ar piedāvājumiem, akcijām un jaunumiem;
 • pa elektronisko pastu nosūtīti ielūgumi uz pasākumiem, piedāvājumi un līdzīga informācija. 
 • pa elektronisko pastu Klienti un Dalībnieki tiek informēti par Programmas kārtām, laimestiem, balvu saņemšanu un tml.
 • Klienti un Dalībnieki var jebkurā laikā atteikties no jaunumu biļetenu saņemšanas, nospiežot attiecīgu tam paredzētu norādi Sabiedrības sūtīto jaunumu biļetenu apakšā.

Ja Sabiedrība nolemj Programmas informācijas izplatīšanai izmantot sociālos tīklus, citu interneta reklāmu sniedzēju pakalpojumus, plašāka informācija par vācamajiem dokumentiem, privātuma saturu un nosacījumiem, kā arī izmantojamajiem personas datu aizsardzības pasākumiem tiek sniegta attiecīgi viņu privātuma politikās. Galvenā informācija tiks publicēta oficiālajā interneta vietnē un Facebook platformā.

 

Sabiedrības pārvaldes orgānu locekļu, labuma guvēju, klientu, biznesa partneru, piegādātāju, kontrahentu, citu personu datu apstrāde

Sabiedrība savā darbībā apstrādā pārvaldes orgānu locekļu, labuma guvēju, klientu, biznesa partneru, konkurentu, piegādātāju, kontrahentu, citu personu, kas saistītas ar Programmas pienācīgu izpildi un īstenošanu, to pārstāvju, pilnvaroto personu personas datus (vārdu, uzvārdu, adresi, elektroniskā pasta adresi, tālruņa numuru, audzējamo kultūru platību hektāros (ha), pirkumu datus, rēķinu datus etc.). Šie dati tiek iegūti no likumīgiem avotiem (ieskaitot publiskos reģistrus) un tiek izmantoti tikai, lai pildītu piemērojamos juridiskos pienākumus, kas saistīti ar Sabiedrības un tās orgānu locekļu darbību, datu reģistrēšanu un apstrādi, akcionāru tiesību īstenošanu, Latvijas Republikas naudas atmazgāšanas un teroristu finansēšanas prevencijas normatīvo aktu prasību izpildi, finanšu uzskaiti un nodokļu saistībām, kā arī citu Sabiedrībai piemērojamo saistību un pienākumu izpildi.

Sabiedrība apstrādā arī atšķirīgu kategoriju datu subjektu (klientu, biznesa partneru, piegādātāju, citu darījuma pušu, kā arī to darbinieku, vadītāju, akcionāru, pārstāvju un aģentu) personas datus. Šie dati tiek vākti un apstrādāti šādiem mērķiem, balstoties uz tiem atbilstīgiem pamatiem:

 • minētajām personām ar Sabiedrību izveidojot, uzturot un attīstot biznesa, profesionālas un citas likumīgas attiecības;
 • noslēdzot, pildot, administrējot darījumus, līgumus un vienošanās, kas saistītas ar Programmas izpildi;
 • attīstot un nodrošinot Sabiedrības un saistīto grupas uzņēmumu likumīgās intereses;
 • Sabiedrībai aizstāvoties no tai izteiktajām prasībām un pretenzijām;
 • Sabiedrībai pildot viņai piemērojamos pienākumus un saistības saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 
 • Šo informāciju un personas datus Sabiedrība vāc un apstrādā uz pašu personu piekrišanas pamata, kad personas pašas sniedz savus datus Sabiedrībai vai tās pārstāvjiem Programmas īstenošanas laikā un dažādu tikšanos, kā arī citu pasākumu laikā.

Sabiedrība šos datus glabā tik ilgi, cik nepieciešams mērķu, kuriem tie tiek apstrādāti, sasniegšanai, kā arī, vadoties pēc šāda rakstura datu glabāšanas prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos, noilguma periodos, lai izteiktu juridiskas prasības, vai arī tās uzturētu, bet, ja tādas tiktu izteiktas – tik ilgi, cik nepieciešams šim mērķim.

 

Personas datu apstrāde, organizējot Programmas punktu vākšanu un piedaloties konkursos 

Dalībnieku personas dati tiek apstrādāti, lai administrētu Sabiedrības vai tās partneru organizētos un īstenotos konkursus, ja Dalībnieks ir izteicis vēlmi tajos piedalīties; tādā gadījumā Dalībnieka personas dati tiek apstrādāti nolūkā noteikt uzvarētāju un izsniegt balvas, pretējā gadījumā, ja nav iespējams noteikt personas identitāti, persona tajos piedalīties nevarēs.

Lai piedalītos Programmā, nepieciešama Dalībnieka personas datu iesniegšana. Ja dati netiks iesniegti, piedalīties Programmā, punktu vākšanā un / vai konkursā nebūs iespējams. Uzvaras gadījumā vienmēr tiek pārbaudīta Dalībnieka identitāte.

 

Personas datu apstrāde citiem mērķiem

Sabiedrībai ir tiesības apstrādāt Dalībnieka personas datus, sniedzot tiem arī citus ar Programmu saistītus pakalpojumus, ieskaitot, bet ne tikai, izglītojošiem, sociāliem, sabiedrības mērķiem. Tādu personas datu apstrāde tiek veikta uz Dalībnieka piekrišanas un / vai līguma pamata vai arī pildot normatīvajos aktos Sabiedrībai noteiktus pienākumus. Sabiedrībai ir tiesības apstrādāt personas datus arī citiem mērķiem, ja tā ir saņēmusi Dalībnieka (datu subjekta) piekrišanu vai personas datu apstrāde ir pamatota ar citiem normatīvajos aktos paredzētajiem apstrādes kritērijiem.

 

Dalībnieku personas datu avoti

Sabiedrībai ir tiesības apstrādāt:

 • pašu Dalībnieku sniegtos datus, ja Dalībnieki komunicē ar Sabiedrību, izmanto Lojalitātes programmu un ar to saistītos Sabiedrības sniegtos pakalpojumus, tiem ir juridiskas attiecības ar Sabiedrību, ieskaitot, bet ne tikai, reģistrējas pakalpojumu saņemšanai, piedalās noteiktās programmās, lūdz informāciju, noslēdz vai pilda līgumu, pērk vai piegādā preces un pakalpojumus, citā veidā piedalās Programmā; 
 • datus, kuri tiek ģenerēti, ja Dalībnieks piedalās Programmā vai izmanto Sabiedrības / tās partneru Programmā preces un / vai pakalpojumus un tml.; 
 • datus, kuri tiek iegūti no likumīgiem avotiem – publiskajiem reģistriem un valsts informācijas sistēmām, līguma pusēm un kontrahentiem, publiskiem profesionāliem sociālajiem tīkliem, publiskām datu bāzēm, trešajām personām, citiem likumīgiem avotiem.

 

Datu apstrādes termiņi

Dalībnieku personas dati netiek apstrādāti un glabāti ilgāk, nekā nepieciešams to mērķu īstenošanai, kuriem dati tika savākti, vai tādu laika posmu, kādu nosaka normatīvie akti.
 
Personas datu glabāšanas laika posms tiek noteikts, vadoties pēc šādiem kritērijiem:

 • laiks, kas nepieciešams mērķu, kuru dēļ informācija tika vākta un apstrādāta, īstenošanai;
 • laiks, kas nepieciešams informācijas, kura vajadzīga, lai izpildītu Sabiedrībai piemērojamās juridisko prasības;
 • laiks, kas nepieciešams informācijas, kura vajadzīga Sabiedrības līgumsaistību izpildei;
 • laika periods, uz kādu Dalībnieks ar savu piekrišanu, aktīvām darbībām vai citā veidā sniedzis tiesības izmantot informāciju par sevi.

Personas datu glabāšanas termiņi tiek detalizēti šajā Politikā vai attiecīgas personas datu kategorijas privātuma paziņojumos vai politikās.

Ilgāk par Politikā noteikto laiku Dalībnieka personas datus var glabāt tikai tad, ja:

 • ir pamatotas aizdomas par nelikumīgu darbību, par kuru tiek veikta izmeklēšana;
 • jūsu dati nepieciešami pienācīgai strīda, sūdzības izskatīšanai;
 • ja mēs esam saņēmuši sūdzības, kas saistītas ar Apmeklētāju, vai esam konstatējuši attiecīgā Apmeklētāja izdarītus pārkāpumus;
 • rezerves kopiju izveides un citiem ar informācijas sistēmu darbību un uzturēšanu saistītiem vai līdzīgiem mērķiem;
 • ja pastāv citi speciāli normatīvajos aktos paredzēti pamati, nosacījumi vai gadījumi.

 

Datu atklāšanas trešajām personām gadījumi un nosacījumi

Sabiedrība bez Dalībnieku iepriekšējas piekrišanas viņu personas datus nenodod nekādām trešajām personām, izņemot turpmāk norādītos gadījumus.

Dalībnieku datus var nodot apstrādāt trešajām personām, kas tieši saistītas ar Programmas izpildi un tai nepieciešamo pakalpojumu sniegšanas administrēšanu un īstenošanu, ieskaitot, bet ne tikai, programmatūras izstrādātājiem, administratoriem, izpildītājiem, mārketinga un mārketinga pakalpojumu sniedzējiem, informācijas tehnoloģiju infrastruktūras pakalpojumu sniegšanas uzņēmumiem, sakaru pakalpojumu uzņēmumiem, datu analīzi veicošiem un pakalpojumus sniedzošiem uzņēmumiem, Sabiedrības Programmas īstenošanas partneriem un tml. Katrā gadījumā datu apstrādātājam tiek sniegts tikai tāds datu daudzums un apjoms, kāds ir nepieciešams konkrēta uzdevuma izpildei vai konkrēta pakalpojuma sniegšanai, un tādos gadījumos personas dati tiek apstrādāti tikai saskaņā ar Sabiedrības norādījumiem. Turklāt šīm trešajām personām ir jānodrošina datu drošība saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ar Sabiedrību rakstveidā noslēgtiem saistības apstiprinošiem līgumiem. Ja ir pietiekams likumīgs pamats, ieskaitot, bet ne tikai, tad, kad nepieciešams Dalībnieka dalībai Programmā vai Programmas izpildes nodrošināšanai un kad par tādu datu nodošanu Dalībnieks ir ticis pienācīgi informēts, datus var nodot Sabiedrības biznesa partneriem un kontrahentiem. 

 

Dalībnieku personas datu apstrādes jurisdikcija

Dalībnieku personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienības teritorijā. 

Atsevišķi tehniskie Dalībnieku, Klientu dati (IP adrese, sīkfaili, jūsu izmantotās pārlūkprogrammas tehniskā informācija, cita ar pārlūkprogrammas darbu un sērfošanu vietnē saistītā informācija) sērfošanas vietnē statistikas, analīzes un ar to saistītiem mērķiem var tikt nodoti / padarīti pieejami kā Eiropas Ekonomikas zonā, tā ārpus tās robežām strādājošiem subjektiem, pēdējā laikā maksimāli rūpīgi novērtējot nosacījumus, uz kādiem šādi dati vēlāk tiks apstrādāti un glabāti pēc nodošanas iepriekš minētajiem subjektiem.

 

Datu drošība

Sabiedrība īsteno un pastāvīgi atjaunina atbilstīgus organizatoriskus un tehniskus drošību garantējošus pasākumus, kuri palīdz aizsargāt personas datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, izmainīšanas, atklāšanas, kā arī no jebkādas nelikumīgas apstrādes.

Jebkurus Dalībnieka, Klienta sniegtus personas datus, ieskaitot vārdu, uzvārdu, e-pasta adresi un jebkādu citu e-pasta vēstulē esošu informāciju, var apstrādāt Sabiedrība vai līgumus parakstījis e-pasta adreses īpašnieks, datu centrs, glabātava un citi IT infrastruktūras pakalpojumu sniedzēji sabiedrības IT sistēmu drošības uzturēšanas, biznesa ar klientiem, piegādātājiem un citiem biznesa partneriem nodrošināšanas mērķiem, garantējot, lai dati tiktu pienācīgi aizsargāti un netiktu pazaudēti drošības pārkāpuma gadījumā.

 

Normatīvo aktu garantētās datu aizsardzības tiesības

Personas datu aizsardzības normatīvie akti sniedz Dalībniekiem daudz tiesību, kuras tie var brīvi izmantot:

 1. tiesības iepazīties ar apstrādājamajiem personas datiem;
 2. tiesības izlabot personas datus;
 3. tiesības atsaukt piekrišanu;
 4. tiesības iesniegt sūdzību;
 5. tiesības nepiekrist datu apstrādei, ja apstrāde pamatota ar likumīgajām interesēm;
 6. tiesības izdzēst datus (tiesības tikt aizmirstam);
 7. tiesības ierobežot datu apstrādi;
 8. tiesības uz datu pārnesamību.

Informācija par konkrētām tiesībām un to īstenošanas veidiem sniegta šajā Privātuma politikā un spēkā esošajos normatīvajos aktos.

 

Kontakti saziņai

Visos datu apstrādes jautājumos ar mums varat sazināties:


UAB “ADAMA Northern Europe”, juridiskas personas kods 303055396, juridiskā adrese Viršuliškių skg. 34-1, LT-05132 Viļņa, Lietuva, info.anebaltics@adama.com, tālr.  +370 (5) 21 08 622. 


Citas normas

Šo Privātuma politiku Sabiedrība jebkurā laikā var atjaunināt. Sabiedrība informēs Dalībniekus, Klientus un Apmeklētājus par atjauninājumiem, tīmekļa vietnē publicējot jauno privātuma politikas variantu.
 
Ja jebkura no Privātuma politikas normām tiek atzīta par spēkā neesošu vai nepiemērojamu, šī norma neietekmē pārējo Privātuma politikas normu likumību un spēkā esamību.
 
Šī Privātuma politika tiek piemērota no 2019. gada 2. aprīļa.